Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng AIRemedy.Bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này khi thực khi thực hiện các thao tác trên.

Kindly read the present Terms of Use deliberately before you downloan, install and use AIRemedy app. You are deemed to have accepted and agreed to be bound with the terms and conditions herein upon executing the aforementioned operations.

1.Giới thiệu về ứng dụng

Descriptions of the app

AIRemedy là ứng dụng do Công Ty CP TreeOTek (“3OT”) phát hành với mục đích giám sát và điều khiển các thiết bị đo và lọc không khí thuộc dòng sản phẩm AIRemedy do 3OT phân phối. Ứng dụng hỗ trợ trên cả 2 nền tàng iOS và Android

AIRemedy is an application released by TreeOTek Co., Ltd. (“3OT”) for the purpose of monitoring and controlling the air trackers and purifiers under the brand AIRemedy distributed by 3OT. The application runs on both iOS and Android platform.

2. Quyền sở hữu ứng dụng

Ownership

Ứng dụng này do 3OT phát triển và sở hữu. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng và các tài liệu hướng dẫn kèm theo thuộc quyền sở hữu duy nhất của 3OT và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo phân phối hoặc xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của 3OT.

The application is developed and owned by 3OT. Any intellectual property rights in connection the Application and the associated manual belongs solely to 3OT and no other individual or organization shall be entitled to duplication, reproduction, distribution or otherwise infringement to such property rights without prior consent in writing by 3OT.

3.Tài khoản

Account

Để sử dụng ứng dụng AIRemedy, bạn cần phải tạo một tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân trên hệ thống của 3OT. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính xác thực của thông tin cung cấp và giữ an toàn bảo mật các thông tin về nhân thân của bạn, cũng như mọi hành động thực hiện trên danh nghĩa tài khoản hoặc mật khẩu của .

Nếu bạn cho rằng có thể có vấn đề về an ninh đối với tài khoản của mình trên hệ thống, vui lòng thông báo cho 3OT để 3OT xử lý phù hợp.

3OT bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ các nội dung liên quan theo ý chí của 3OT.

You are required to create an account and provide certain individual information on 3OT’s system in order to use the application AIRemedy. You are responsible for the accuracy and security of your individual information that you provide otherwise handle under your user account in combination with your password.

In the event of a security issue that you believe to occur to your account on the system, kindly inform 3OT for proper solution.

3OT reserves the right to terminate your account, modify or otherwise delete all the data associated with the same at its own discretion.

4.Quyền truy cập và Thu thập thông tin

Data Access and Collection

Khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn :

(1) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn;

(2) Sử dụng Bluetooth trên thiết bị của bạn;

(3) Sử dụng GPS trên thiết bị của bản;

(4) Sử dụng máy ảnh phục vụ cho việc Scan QR code;

(5) Sử dụng hệ thống âm thanh trên thiết bị của bạn cho mục đích cảnh báo.

While using the application AIRemedy, you acknowledge and allow that we may access and collect data on your device via API to:

(1) access internet from your device;

(2) use Bluetooth on your device;

(3) use GPS on your device;

(4) use the camera on your device to scan QR code.

5.Cam kết bảo mật thông tin

Confidential information

3OT sử dụng các phương thức truyền tin an toàn và mã hóa để truyền tải và lưu trữ dữ liệu.Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào.

3OT uses secure and encrypted communication means to transmit and store data. We undertake to keep confidential all information that you provide or we collect hereunder and shall refrain from disclosing to any third party except required by the applicable laws or the competent authority.

6.Phí và các khoản thu

Fees and charges

3OT cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng trên ứng dụng AIRemedy đối với các tính năng cơ bản. 3OT có thể thu phí đối với các tính năng nâng cao tùy từng thời điểm theo quy  định của thông báo hiển thị trên ứng dụng AIRemedy. Trường hợp không đồng ý với mức phí sử dụng (nếu có), bạn có thể chấm dứt sử dụng ứng dụng.

3OT undertake not to collect any fees from users on the application AIRemedy in respect of the basic features. 3OT may collect relevant fess for advanced features from time to time in accordance with prior notifications on the application AIRemedy. In the event that you do not agree to such fees (if any), you may quit using the application.

7.Giới hạn trách nhiệm

Limit of liabilities

3OT không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ nào phát sinh từ việc bạn hay bất kỳ người dùng nào khác không truy cập được ứng dụng AIRemedy. 3OT cung cấp quyền truy cập ứng dụng trên cơ sở “nguyên trạng” và “như hiện có” mà không cam kết hay bảo đảm rằng ứng dụng sẽ luôn sẵn có hay vận hành ổn thỏa tại bất kỳ thời điểm nào mà không gián đoạn hay không có lỗi. 3OT không bảo đảm về tính chính chắc của bất kỳ thông tin nào trong ứng dụng. Ứng dụng AIRemedy có thể có lỗi, khiếm khuyết hay sơ hở và bạn thừa nhận rằng quyền và biện pháp khắc phục duy nhất mà bạn có thể có trong trường hợp không hài lòng với ứng dụng là thông báo cho 3OT biết về sự không hài lòng đó và 3OT sẽ nghiên cứu khiếu nại thông qua đội ngũ kỹ thuật của 3OT và/hoặc ngừng sử dụng ứng dụng.

3OT shall not be liable or in any way responsible for any obligation generated as a result of the fact that you or any other user cannot access the application AIRemedy. 3OT provides the application AIRemedy “as is” and “as available” without any commitment or guarantee that the application shall always be available and operate smoothly at any time free of interruption or defaults. 3OT shall not guarantee the accuracy of any information contained in the application. The application AIRemedy may contain errors, defects or glitches and you acknowledge that the only right and remedy you may have in such circumstance that you are disappointed with the application would be to notify 3OT with such disappointment for possible improvement or quit using the application.