Home/Tin tức
Tin tức2020-05-25T02:54:36+00:00

Tiêu chuẩn không khí

Theo EPA và ASHRAE, tiêu chuẩn đối với không khí trong nhà được quy định như dưới đây.