ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CHUNG

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CHUNG này áp dụng cho các giao dịch Bạn mua Hàng Hoá trực tiếp từ các địa điểm kinh doanh chính thức của CÔNG TY CP TREEOTEK, công ty có mã số doanh nghiệp/thuế: 0108890735 và trụ sở chính tại Số 3.B1 ngõ 40 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, VIỆT NAM (Sau đây gọi là “Công Ty”).

Điều 1. Phương thức giao nhận

1.1 Công Ty giao Hàng Hóa cho Bạn theo lịch biểu ghi nhận trên đơn đặt hàng, được điều chỉnh theo thống nhất của các Bên tùy từng thời điểm.

1.2 Công Ty có trách nhiệm thu xếp phương thức vận chuyển – lắp đặt và Bạn có thể chịu chi phí vận chuyển theo chính sách của Công Ty tùy từng thời điểm.

1.3 Khi nhận Hàng Hóa, Bạn có trách nhiệm kiểm nhận số lượng, phẩm chất, quy cách Hàng Hóa tại chỗ. Nếu phát hiện Hàng Hóa được giao không đúng với số lượng, chủng loại, quy cách, chất lượng đã ghi trong Đơn Đặt Hàng, Bạn có quyền từ chối nhận Hàng Hóa và xác nhận vào Đơn Đặt Hàng. Nếu Bạn không nhận Hàng Hóa mà không có lý do chính đáng thì Bạn phải chịu toàn bộ chi phí thực tế cho việc thu xếp phương tiện vận chuyển – lắp đặt.

1.4 Trường hợp Bạn chấp nhận Hàng Hóa, quyền sở hữu và rủi ro liên quan đến Hàng Hóa được chuyển cho Bạn kể từ thời điểm Bạn ký xác nhận giao hàng trên Đơn Đặt Hàng.

Điều 2. Trách nhiệm đối với Hàng Hóa không phù hợp với giao dịch

2.1 Công Ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của Hàng Hoá nếu vào thời điểm giao kết giao dịch Bạn đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó.

2.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của pháp luật về thương mại, Công Ty phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho Bạn, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro.

Điều 3. Nghĩa vụ đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với Hàng Hóa

3.1 Công Ty không bán Hàng Hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công Ty sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với Hàng Hóa đã bán.

3.2 Bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào xâm phạm tới các quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty đối với Hàng Hóa, bao gồm việc sao chép, tiết lộ cho bên thứ ba với mục đích sao chép thiết kế kiểu dáng, thiết kế mạch điện tử và phần mềm có liên quan đến Hàng Hóa.

Điều 4. Thanh toán

4.1 Bạn thanh toán giá trị Đơn Đặt Hàng cho Công Ty theo điều kiện thanh toán ghi nhận trên Đơn Đặt Hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công Ty.4.2 Công Ty có nghĩa vụ cung cấp cho Bạn hóa đơn tài chính hợp lệ đối với Hàng Hóa.

4.3 Bạn có thể ngừng thanh toán tiền mua Hàng Hóa nếu có bằng chứng về việc Công Ty đã giao Hàng Hóa không phù hợp với giao dịch cho đến khi Công Ty đã khắc phục sự không phù hợp đó. Nếu bằng chứng do Bạn đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho Công Ty thì Bạn phải bồi thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện giao dịch

5.1 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện giao dịch mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới 8% giá trị của giao dịch bị vi phạm.

5.2 Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về loại giao dịch này.

Điều 6. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

6.1 Giao dịch được điều chỉnh và giải thích theo luật Việt Nam;

6.2 Trong trường hợp phát sinh một tranh chấp liên quan đến việc giao kết, giải thích và thực hiện giao dịch (“Tranh Chấp”), Các Bên sẽ nỗ lực giải quyết Tranh Chấp thông qua thương lượng.

6.3 Trong trường hợp một Tranh chấp không thể giải quyết được thông qua hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo đầu tiên về Tranh Chấp hoặc trong thời hạn lâu hơn theo thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên, một Bên sẽ có quyền đưa Tranh Chấp ra giải quyết chung thẩm tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội.

6.4 Tranh chấp và việc trì hoãn trong giải quyết Tranh Chấp không ảnh hưởng tới nghĩa vụ thực hiện giao dịch của các Bên.